skip to Main Content

در این مقاله، مروری بر روی شبکه IEEE- مدارهای حالت جامد، انجام شده‌است. طراحی و تجزیه و تحلیل یک W-باند ۹-عنصری گیرنده آرایه تصویربرداری عناصر با استفاده از فضای فرا – پیکسل های تداخل دار سیلیکونی

چکیده آرایه گیرنده مستقیم- A با استفاده از یک مفهوم جدید از فضای فرا - پیکسل همپوشانی فضایی برای کاربردهای تصویربرداری موج میلیمتری در یک ۰.۱۸ میکرو مترپیشرفته ارایه شده‌است. استفاده از نتایج فرا - پیکسل همپوشانی فضایی در ۱)افزایش…

Read more
Back To Top