skip to Main Content

ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی گرم با استفاده از زئولیت طبیعی و روسازی آسفالتی اصلاح‌شده (RAP)برای ساخت روسازی پایدار

چکیده هدف از این مقاله ارایه یک مطالعه تجربی برای توصیف رفتار مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی گرم است که با زئولیت طبیعی شیلی و مقادیر مختلف روسازی آسفالتی اصلاح‌شده (RAP)برای ساخت روسازی پایدار طراحی شده‌است. ۵ مخلوط WMA مورد ارزیابی قرار…

Read more
Back To Top