skip to Main Content

مدلسازی هیدروترمال، انتقال مواد جامد معلق و زمان اقامت در مخزن عمیق

چکیده این مقاله مدلسازی ویژگی‌های هیدروترمال و جامدات معلق را در یک مخزن بلند و بلند با سطح آب با نوسان بالا ارایه می‌دهد.یک مدل کیفی دو بعدی متوسط و دو بعدی کیفیت آب برای ذخیره شیمن در شمال تایوان…

Read more
Back To Top