skip to Main Content

اتلاف مواد غذایی و پیوند مواد غذایی-انرژی-آب: مرور پیشنهادات مدیریت اتلاف مواد غذایی

چکیده در سراسر جهان مقدار زیادی از مواد غذایی که تولید می¬شود هدر می¬رود. اهمیت منابع ایجاد ضایعات مواد غذایی غیر قابل انکار است. با این حال، در مورد میزان انرژی و آب مصرفی در مدیریت ضایعات مواد غذایی، اطلاعات…

Read more
Back To Top