skip to Main Content

روش شکست لرزه‌ای برای تعیین سطح آب زیرزمینی: شاخص لرزه ای آب

چکیده اخیرا علاقه به استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری شکست برای اکتشاف و توسعه مخازن هیدرولوژیکی افزایش‌یافته است. هدف از این مطالعه، ارایه روشی برای شناسایی سطح آب‌های زیر زمینی با استفاده از پروفیل های انکسار لرزه‌ای است. با این فرض…

Read more
Back To Top