skip to Main Content

بهبود بازده کمپرسور سانتریفیوژ و تأثیر محیطی آن بر تصفیه فاضلاب

چکیده هزینه¬های انرژی معمولاً بر هزینه¬های چرخه¬ی عمر کمپرسورهای سانتریفیوژ که در فرآیندهای صنعتی و شهری مختلف کاربرد دارند، سایه انداخته و کمپرسور را به هدفی جذاب برای بهسازی کارآیی تبدیل می-سازند. مطالعه¬ی حاضر، صرفه¬جویی قابل حصول در انرژی با…

Read more

مروری بر پیشرفت اخیر در غشای کامپوزیتی لایه نازک: مروری ​

چکیده موفقیت عمده در تهیه غشای نازک کامپوزیتی (tfc)از طریق تکنیک پلیمریزاسیون بین سطحی منجر به دستاوردهای عظیمی در تولید یک غشا با ترکیب مناسب از شار و دفع نمک و ایجاد علاقه عظیم در بخش‌های صنعتی شده‌است.طی دهه گذشته…

Read more
Back To Top