skip to Main Content

مسألۀ برنامه¬ریزی حمل و نقل آبی

چکیده یکی از مهم¬ترین موضوعات مرتبط با بندر، دسترسی به راه¬های آبی و مدیریت ترافیک¬شان است. این مورد، فشار زیادی به طور خاص بر ظرفیت محدود شدۀ راه¬های حمل و نقل آبی وارد می¬کند، که عدم استفادۀ کارآمد باعث زیان…

Read more
Back To Top