skip to Main Content

تشخیص اختلالات بارگیری مشخص در موتور القایی با ترکیب SWPT بهینه شده و SVM aiNet-DAG

چکیده تقاضا برای پایش وضعیت موتورهای القایی (IM)به تدریج افزایش می‌یابد تا عملکرد بخش‌های مهم در صنعت حفظ شود.این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مانع از شکست و درهم شکستن آن می‌شود.از آنجا که بیشتر خطاهای IM در…

Read more

روش پردازش تصویر برای ارزیابی کیفیت و تازگی ماهی

چکیده کیفیت یک ماهی ممکن است عمدتا از طریق رسیدگی، فرآوری و نگهداری از صید به مصرف کنندگان تحت‌تاثیر قرار گیرد. زمان نگهداری و دمای انبار ماهی پس از برداشت، فاکتورهای کلیدی برای حفظ کیفیت نهایی این محصول هستند. این…

Read more
Back To Top