skip to Main Content

ترکیب سرویس‌های وب معنایی در حوزه فیزیک نجومی: مسایل و راه‌حل‌ها ​

چکیده خدمات وب معنایی (SWS)به خاطر نقش خود در درک پتانسیل ایجاد خدمات در زمینه محاسبات سرویس گرا مورد استقبال قرار گرفته‌اند.با این حال، بسیاری از حوزه‌های کاربردی، مانند فیزیک نجومی، نیاز به بازنگری اساسی در چگونگی ترکیب خدماتی که…

Read more
۲۱۰,۰۰۰ ریال – خرید

هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

چکیده معماری سرویس گرا (SOA) محبوبیت قابل توجهی بخاطر توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده در گستره سازمانی در صنعت نرم افزار به دست آورده است. الگوی SOA قابلیت استفاده مجدد و جمع پذیری نرم افزار در محیط های ناهمگن…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top