skip to Main Content

تاثیر فرایندهای جوشکاری بر خواص مکانیکی قطعات جوش‌خورده‌ی فولادی HY-80

چکیده در این مطالعه روش‌های مختلف جوشکاری ،برای ارزیابی عملکرد مکانیکی قطعات جوش‌خورده‌ی فولاد HY-80 ،استفاده می‌شود. قطعات جوش‌خورده با استفاده از فرایندهای مختلف جوشکاری از جمله جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش‌دار ، جوشکاری قوسی با گاز تنگستن و…

Read more
Back To Top