skip to Main Content

بررسی خواص فتوکاتالیستی پوشش TiO2 آلاییده شده با Ni روی کاشی‌های سرامیکی شفاف تحت نور مرئی

چکیده در این مقاله، تاثیر آلایش Ni بر خواص خود تمیز شوندگی فیلم نازکTiO2 تحت نور مریی گزارش شده‌ است. لایه‌های نازک TiO2 با استفاده از روش پوشش دهی پاششی تهیه شدند. کاشی‌های پوشش داده ‌شده در دمای۵۵۰ و ۶۵۰…

Read more
Back To Top