skip to Main Content

توسعه شهرهای دوست‌دار عصر و جوامع در استرالیا

چکیده هدف: هدف از این مطالعه ارایه مطالعات موردی و ارزیابی تاثیر فرایندهای سیاسی، سیاست گذاری، مشورتی و پژوهشی است که برای اجرای طرح‌های ابتکاری (AFC)در استرالیا استفاده می‌شود.روش: بازبینی و تفسیر براساس اسناد عمومی، مشاوره جامعه، تجزیه و تحلیل…

Read more
Back To Top