skip to Main Content

کنترل فرکانس بهبود یافته از نیروگاه‌های بادی با در نظر گرفتن تغییرات سرعت باد

چکیده یک کنترل‌کننده فرکانس سریع برای نیروگاه‌های بادی (FFC)، که یک منبع نیروی سربار موقتی را براساس انحراف فرکانس و نرخ تغییر فرکانس ایجاد می‌کند، در این مقاله پیشنهاد شده‌است. برخلاف کنترل‌کننده‌های استاندارد که در این مقاله پیشنهاد شده‌اند، سود…

Read more

هماهنگی هیدرو – حرارتی – بادی در تعهد واحد پیش رو

چکیده با ادغام توان بادی در مقیاس وسیع، ذخیره بیشتر باید برای اطمینان از ایمنی عرضه برق برنامه‌ریزی شود. هماهنگی آبی - حرارتی مناسب قادر به تامین ذخیره ضروری است. این مقاله یک مدل UC (UC)را می‌سازد که تولید برق…

Read more
Back To Top