skip to Main Content

برخی از پیشرفتهای مدلسازی زنجیره مارکوف برای سرعت باد

چکیده در این مطالعه روش زنجیره مارکوف سنتی برای مدلسازی سرعت باد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دو پیشرفت نیز نشان داده می¬شوند. مرحله گروه¬بندی حالتها و موارد جدید و مرحله شبیه¬سازی سرعتهای باد ارائه می¬شود. این دو…

Read more
Back To Top