skip to Main Content

استحکام کششی بتن در معرض حمله سولفات ​

چکیده مقاومت بتون در برابر حمله سولفات با استفاده از روش‌های آزمایش آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های ملات و اندازه‌گیری‌های انبساط مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. ​در موارد نادری از دست دادن قدرت توسط آزمون‌های خمش و استحکام کششی اندازه‌گیری…

Read more
Back To Top