skip to Main Content

ویژگی‌های میکروارگانیسم خاک شنی تثبیت‌شده با سیمان با استفاده از نانو سیلیکا

چکیده یک برنامه آزمایشی برای بررسی تاثیر سیلیکا بر روی خواص مکانیکی و ویژگی‌های مکانیکی ماسه سیمانی شده انجام شد.عامل سیمان پورتلند نمونه سیمان پرتلند نوع ۲ است.مقدار سیمان ۶ درصد وزن خاک شنی بود. نانوسیلیکا در درصدهای ۰، ۴،…

Read more

تاثیر نانوذراتTiO2بر ویژگی‌های دمایی، مورفولوژیکی و مولکولی ماتریس PHB

چکیده نانوکامپوزیت های PHB /TiO2تهیه شدند و از نظر ویژگی‌های دمایی، مورفولوژیکی و دینامیک مولکولی مشخص شدند.تحلیل TGA نشان داد که تمام سیستم‌های PHB حاوی TiO2، افزایش پایداری حرارتی را نشان دادند.از آنالیز XRD مشاهده شد که بین ۳۰ تا…

Read more
Back To Top