skip to Main Content

استراتژی جهانی در صنعت تبلیغات بین‌المللی

چکیده رفتار استراتژیک آژانس‌های تبلیغاتی بین‌المللی با استفاده از چارچوب استراتژی جهانی Yip مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد، شرکت‌ها به دنبال مشارکت گسترده بین‌المللی برای نفوذ از مزیت آژانس هستند. توسعه سیستم‌های مدیریت بین‌المللی یکپارچه از اولویت بالایی…

Read more
Back To Top