skip to Main Content

شبیه سازی اتصال الکترومغناطیس حرارتی از ذوب شناور فلزات

چکیده یک مدل شبیه‌سازی الکترومغناطیسی - حرارتی همزمان برای طراحی سیم‌پیچ القایی مناسب برای ذوب فلزات سنگین در حالت شناور توسعه داده شد. این مدل با هر دو روش تحلیلی و مشاهدات تجربی معتبر شد. وابستگی پارامترهای سیمپیچی و وزن…

Read more
Back To Top