skip to Main Content

ساخت دستگاه های بیوسنسور مبتنی برگلوکز بر روی پایه نانو ذرات اکسید روی

چکیده ZnO مواد چند منظوره مشخصی هستند که کاربردهای گسترده ای در دستگاه های حسگر بیوشیمیایی دارد. ​برای اندازه گیری های برون سلولی، نانو ذرات اکسید روی را  بر روی هدایت کننده پلاستیکی با دمای گرم کردن  150 درجه سانتیگراد (ZNRP150)…

Read more
Back To Top