skip to Main Content

دسترسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کمتر دانشجو یا محصلی است که اسم دانشگاه علوم پزشکی ایران که جزو پرچم داران و پیشگامان عرصه علوم پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری به گوشش نخورده باشد. در این مقاله می خواهیم درباره راه های دستسرسی به پردیس همت این ذانشگاه را به شما معرفی کنیم

ادامه مطلب
Back To Top