skip to Main Content

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

چکیده امروزه، بواسطه رشد سریع اطلاعات زیست محیطی، تقاضا برای فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدیریت زیست محیطی افزایش یافته است. در این مقاله نمونه ای از سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی (EMIS) ارائه شده تا توسعة روش…

Read more
Back To Top