skip to Main Content

چگونه آموزش کیفیت خدمات مشتری را بهبود می‌بخشد؟ نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی ​

چکیده این مطالعه به بررسی نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی در رابطه بین آموزش و کیفیت خدمات مشتری می‌پردازد. داده‌ها از ۲۳۰ کارمند و سرپرستان آن‌ها جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار…

Read more

دیدگاه احساسی کار در رابطه بین جهت گیری مشتری و رضایت شغلی

چکیده چگونگی ارائه خدمات توسط کارکنان و صحبت با مشتریان یک بخش مهم از کیفیت خدمات است. به طوری که گرایش مشتری  (CO)و کار احساسی جزمسائل مهم در صنعت مهمان داری تبدیل شده است. استفاده از مفهموم کار احساسی در…

Read more

عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی : مطالعه ای از چین

چکیده مطالعه ی فعلی قصد بررسی نحوه ی تاثیر گذاری تفاوت فردی در هوش هیجانی بروی رضایت شغلی را دارد، و اساسا بروی تحکیم نقش میانجی عدالت سازمانی و نا امنی شغلی متمرکز شد مجموعا 420 کارمند از شرکت IT…

Read more

مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

چکیده در رفتار سازمانی شهروندی(OCB) تعداد زیادی از پژوهشگران به تازگی اهمیت عملی و مفهوم سازمانی را معین کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نگرش های شغلی و رفتار سازمانی شهروندی در میان معلمان دوره متوسطه است.…

Read more
Back To Top