skip to Main Content

مدل تصادفی رو به جلو – معکوس برای طراحی شبکه لاجستیک (منطقی) تحت ریسک

چکیده توجه به شبکه های منطقی در طول دهه گذشته، از زمانی که اثر اقتصادی آن ها به شکل حائز اهمیتی افزایش یافته و با توجه به اینکه قوانین زیست محیطی سختگیرانه تر شده اند، بیشتر شده است. در این…

Read more
Back To Top